ຝຶກອົບຮົມພື້ນຖານສະຖິຕິເສດຖະກິດ ການຄິດໄລ່ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ

  null
 • ດ້ານການຈັດຕັ້ງ
 • ກອງປະຊູມຝຶກອົບຮົມ ການຝຶກອົບຮົມພື້ນຖານສະຖິຕິ ການເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ  ການຄິດໄລ່ຕົວເລກລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP)ໄດ້ຈັດຂຶ້ນ 5 ມື້, ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 28 ຕຸລາ ຫາ ວັນທີ 01 ພະຈິກ 2019ທີ່ ເມືອງວັງວຽງ, ແຂວງວຽງຈັນ.
 • ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ມີການກ່າວເປີດໂດຍທ່ານ ພູສະຫວັນ ຈັນທະສົມບັດ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລະ Alick Mjuma Nyasulu,​ ນັກສະຖິຕິ, ພະແນກຖິິຕິ, ESCAP.
 • ການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ມີພະນັກງານຈາກສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ສູນສະຖິຕິປຈຳແຂວງ 18 ແຂວງ ແລະ 1 ນະຄອນຫຼວງເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 29 ທ່ານ, ຍີງ 4 ທ່ານ, ຄູຝຶກຈາກສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ 3 ທ່ານ ແລະ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ 1 ທ່ານ.

 (ລະອຽດວາລະດຳເນີນກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ຂັດຕິດມາພ້ອມນີ້)

 • ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມ
 • ເປັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນແຜນງານທີ 6 ໃຫ້ປາກົດຜົນເປັນຈິງ ແລະ ບັນລຸຕາມລະດັບຄາດໝາຍທີ່ໄດ້ວາງໄວ້;
 • ເພື່ອສ້າງຄວາມອາດສາມາດໃຫ້ພະນັກງານລົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດໃຫ້ໄດ້ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມສາມາດ ທາງດ້ານວິຊາການພື້ນຖານສະຖິຕິເສດຖະກິດເຊັ່ນ: ບັນດານິຍາມ, ວິທີການຄິດໄລ່ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ ຫຼື GDP, ອັດຕາເງິນເຟີ້, ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານລະບົບການບັນຊີແຫ່ງຊາດ, ການເກັບຂໍ້ມູນ, ປຸງແຕ່ງຂໍ້ມູນ ໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ວ່ອງໄວທັນກັບເວລາ;
 • ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານຫລັກການ, ວິທີການຜະລິດ ແລະນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນສະຖິຕິເຂົ້າໃນການວິໄຈໃຫ້ແກ່ພະນັກງານສະຖິຕິຂັ້ນແຂວງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຂົ້າເຈົ້າສາມາດນຳເອົາບົດຮຽນ ຫຼື ວິຊາການສະຖິຕິ ເຂົ້າໃນການຜະລິດຂໍ້ມູນສະຖິຕິໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ສາມາດຕອບສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ການວາງແຜນນະໂຍບາຍຕ່າງໆໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ທັນກັບເວລາ.
 • ເນື້ອໃນ ແລະ ວິທີການດຳເນີນກອງປະຊຸມ

ບົດຮຽນທີ່ໃຊ້ສອນໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນມີດັ່ງນີ້:

 • ມື້ທີ່ 1:
 • ຈຸດປະສົງ, ຄວາມເປັນມາຂອງໂຄງການ, ແລະ ລະດັບຄາດໝາຍ;
 • ພື້ນຖານສະຖິຕິເສດຖະກິດ;
 • ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານລະບົບການບັນຊີແຫ່ງຊາດ.
 • ມື້ທີ່ 2:
 • ໂຄງສ້າງຂອງບັນຊີການຜະລິດ;
 • ຜົນຜະລິດ ແລະ ຫົວໜ່ວຍຜະລິດ;
 • ການວັດແທກຜົນຜະລິດ;
 • ການຄິດໄລ່ GDP ແງ່ການຜະລິດ;
 • ກິດຈະກຳທາງເສດຖະກິດ.
 • ເຮັດບົດຝຶກຫັດເປັນກຸ່ມ ເພື່ອນຳສະເໜີ ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບ
 •  ມື້ທີ່ 3:
 • ນໍາສະເໜີບົດຝຶກຫັດ ຂອງແຕ່ລະກຸ່ມ ໂດຍຕາງ ໜ້າຂອງແຕ່ລະກຸ່ມຂຶ້ນນໍາສະເໜີ;
 • ມີການແລກປ່ຽນ ແລະ ແກ້ຂໍ້ຂ້ອງໃຈກ່ຽວກັບບົດຝຶກຫັດ
 • ການວັດແທກ GDP ດ້ານລາຍຮັບ
 • ການວັດແທກ GDP ດ້ານລາຍຈ່າຍ
 • ມື້ທີ່ 4:
 • ການວັດແທກ GDP ດ້ານການໃຊ້ຈ່າຍ
 • ການນຳໃຊ້ລະຫັດສາລະບານສຳລັບ SNA
 • ນຳສະເໜີ ຂະບວນການຄິດໄລ່ GDP ຂອງແຂວງຄຳມ່ວນ
 • ການນຳໃຊ້ລະຫັດສາລະບານເຂົ້າໃນການແລ່ນຂໍ້ມູນ
 • ການເກັບຂໍ້ມູນຈາກຂະແໜງການຂອງແຂວງ
 • ແນະນຳກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນພາສີ ເຂົ້າໃນການຄິດໄລ່ GDP
 • ການປັບປຸງປີຖານ
 • ມື້ທີ່ 5:
 • ການຄາດຄະເນ GDP ຜ່ານຊຸດຂໍ້ມູນປີຖານ
 • ສະຫຼຸບ ແລະ ສັງລວມບົດຮຽນ 5 ມື້
 • ຂັ້ນຕອນການຝຶກອົບຮົມ

ການຝຶກອົບຮົມແມ່ນໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 2 ຂັ້ນຕອນຄື:

 • ໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບທິດສະດີ, ນິຍາມ, ຫຼັກການ ແລະ ວິທີການຄິດໄລ່ຄ່າຕ່າງໆ
 • ເຮັດບົດຝຶກຫັດກັບທີ່ ເຊີ່ງໄດ້ແບ່ງອອກເປັນກຸ່ມ  ແລະ ໄດ້ເອົາຂໍ້ມູນມາຄິດໄລ່ ໂດຍອີງໃສ່ຫລັກການ ແລະ ສູດຄິດໄລ່ ທີ່ໄດ້ຮຽນແຕ່ລະຫົວຂໍ້ຂອງການຝຶກອົບຮົມ ພາຍຫລັງສຳເລັດແມ່ນໃຫ້ຂື້ນນໍາສະເໜີເປັນແຕ່ລະກຸ່ມຕາມລໍາດັບ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *