ສຳມະນາ ສຳນວນ-ສຳເນົາ ການຄິດໄລ່ຕົວຊີ້ບອກ ທີ່ຈຳເປັນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ບັນດາແຂວງ ແລະ ຂະແໜງການ 27-31/7/2020 ທີ່ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *