ຝຶກອົບຮົບນັກກວດກາ ແລະ ນັກເດີນສຳຫຼວດ ສະຖິຕິກະສິກຳທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ III 26/10-06/11 2020

ການຝຶກອົບຮົບ ນັກກວດກາ ແລະ ນັກເດີນສຳຫຼວດ ສະຖິຕິກະສິກຳ ຄັ້ງທີ III ຂັ້ນແຂວງໄດ້ເປີດຢ່າງເປັນທາງການໃນ ຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 26 ພະຈິກ 2020 ທີ່ພະແນກ ແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ. ພິທີເປີດກອງປະຊຸມ ແມ່ນໄດ້ຮັບກຽດເປັນປະທານ ໂດຍ ທ່ານ ອຸ່ນຫຼ້າ ໄຊຍະສິດ ຮອງເຈົ້າແຂວງ (ຫົວໜ້າຊີ້ນຳການສຳຫຼວດສະຖິຕິກະສິກຳ ທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ III) ການຝຶກອົບຮົບໃນຄັ້ງນີ້ ເປັນເວລາ 12 ວັນ, ແຕ່ວັນທີ 26/10-06/11 2020

ການຝຶກອົບຮົມມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 21 ທ່ານ, ໃນນັ້ນ ມີພະນັກງານຈາກສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ 6 ທ່ານ, ສູນສະຖິຕິປະຈຳເມືອງ 8ທ່ານ, ພະນັກງານຈາກ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງ 7 ທ່ານ.

ຈຸດປະສົງ: ການສຳຫຼວດສະຖິຕິກະສິກຳ ທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ III

 1. ແມ່ນເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນທາງດ້ານໂຄງສ້າງພຶ້ນຖານດ້ານກະສິກຳ ເປັນຕົ້ນຈຳນວນຄົວເຮືອນກະສິກຳ, ການປະກອບການໃນແຕ່ລະຂະແໜງກະສິກຳ, ຈຳນວນສັດລ້ຽງ, ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງກົນຈັກ ແລະ ອຸປະກອນເຄື່ອງມືກະສິກຳ, ການນຳໃຊ້ຝຸ່ນປຸ່ຍ ແລະ ກຳລັງແຮງງານທີ່ໃຊ້ໃນການກະສິກຳ, ຂໍ້ມູນສະຖິຕິກະສິກຳ ທີ່ກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ທີ່ດີນກະສິກຳ, ການຄອບຄອງຕອນດິນ ແລະ ເນື້ອທີ່ປູກພຶດຕ່າງໆ ແລະ ການນຳໃຊ້ຊົນລະປະທານ, ການປະມົງ, ການປູກໄມ້ ແລະ ລາຍຮັບຈາກການກະສິກຳ ແລະ ອື່ນໆ
 2. ເພື່ອເປັນຖານຂໍ້ມູນລະດັບຊາດ ຮັບໃຊ້ ແລະ ເພື່ອສືບຕໍ່ເຮັດການອອກແບບການສຳຫຼວດຕົວແທນ ແລະ ການສຳຫຼວດສະເພາະໃດໜື່ງໃນຕໍ່ໜ້າຢ່າງເປັນລະບົບ ( ລະບົບເກັບກຳໃນຮູບແບບສຳພາດ ແລະ ລາຍງານບໍລິຫານ )
 3. ເພື່ອຕິດຕາມການປ່ຽນແປງຂອງໂຄງສ້າງພື້ນຖານທາງດ້ານກະສິກຳໃນຮອບ 10 ປີ ຜ່ານມາ, ເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນໂຄງລ່າງພື້ນຖານທາງດ້ານ ເສດຖະກິດ – ສັງຄົມ ຂັ້ນບ້ານ ແລະ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃນການເກັບກຳຂໍ້ມູນບໍລິຫານສະຖິຕິກະສິກຳ ແລະ ຜະລິດຕົວຊີ້ບອກສະຖິຕິກະສິກຳ ທີ່ສຳຄັນ ຮັບໃຊ້ໃຫ້ການວາງແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ແລະ ກໍ່ຄືແຜນພັດທະນາຂະແໜງກະສິກຳ ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ລະດັບປະເທດ.

ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຮັບ:

ຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການສຳຫຼວດຄັ້ງນີ້ ຈະເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ກັບໜ່ວຍງານຕ່າງໆຂອງລັດຖະບານ, ເອກະຊົນ, ສະຖາບັນການສຶກສາ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ຊຶ່ງສາມາດນຳໄປໃຊ້ປະໂຫຍດໄດ້ດັ່ງນີ້:

 1. ໃຊ້ໃນການຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ – ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ່ VIII ກໍ່ຄືການກະກຽມສ້າງແຜນ 5 ປີ ຄັ້ງທີ່ IX ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະ ແມ່ນໃນຂະແໜງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້.
 2. ໃຊ້ໃນການວາງແຜນກຳນົດນະໂຍບາຍ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ, ໂດຍສະເພາະດ້ານກະສິກຳໃນລະດັບປະເທດ, ລະດັບແຂວງ, ລະບັບເມືອງ ແລະ ໃຊ້ໃນການຕິດຕາມປະເມີນຜົນການປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງການປູກພຶດ, ການລ້ຽງສັດ, ການປະມົງ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃນໄລຍະ 10 ປີຜ່ານມາ.
 3. ໃຊ້ໃນການວິເຄາະ, ສຶກສາແນວໂນ້ມ ແລະ ທິດທາງການປ່ຽນແປງດ້ານການຜະລິດກະສິກຳ ແລະ ການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງປະເທດ.
 4. ໃຊ້ສຶກສາການກຳນົດນະໂຍບາຍຊ່ວຍເຫຼືອຊາວກະສິກອນ ໂດຍສະເພາະການກຳນົດນະໂຍບາຍການນຳໃຊ້ທີ່ດີນໃຫ້ເໝາະສົມແກ່ການປູກພຶດແຕ່ລະຊະນິດ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບໃນແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອໃຫ້ມີປະສິດທິພາບເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດໃນການພັດທະນາດ້ານກະສິກຳ.
 5. ໃຊ້ວິເຄາະໂຄງສ້າງທາງດ້ານປະຊາກອນຂອງຊາວກະສິກອນ ແລະ ຖານະຂອງຄົວເຮືອນກະສິກຳ ເພື່ອກຳນົດນະໂຍບາຍຊ່ວຍເຫຼືອຊາວກະສິກອນ ໂດຍສະເພາະຊາວກະສິກອນຜູ້ທີ່ທຸກຍາກ.
 6. ໃຊ້ວິເຄາະກຳລັງແຮງງານ ແລະ ການຈ້າງແຮງງານໃນຂະແໜງກະສິກຳ.
 7. ໃຊ້ເປັນຂໍ້ມູນສຳລັບການສ້າງບັນຊີການຜະລິດສຳລັບຂະແໜງກະສິກຳ.
 8. ໃຊ້ເປັນຂໍ້ມູນສຳລັບນັກວິຊາການ, ນັກວິໃຈ ແລະ ຜູ້ທີ່ສົນໃຈນຳໄປສຶກສາວິເຄາະວິໃຈດ້ານກະສິກຳ ແລະ ດ້ານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *