ກົດໝາຍ, ດຳລັດ ແລະ ຍຸດທະສາດ

ເລກທີເອກະສານວັນປະກາດໃຊ້ເລື່ອງ
140/ນຍ20 ສິງຫາ 2002ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ
03/ສພຊ30 ມິຖຸນາ 2010ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິ
24/ສພຊ11 ພຶດສະພາ 2017ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ສະຖິຕິ (ສະບັບປັບປຸງ)
51/ຍນ25 ກຸມພາ 2011ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (ສະບັບເກົ່າ)
561/ຍນ31 ທັນວາ 2018ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ
19/ຍນ31 ທັນວາ 2018ຄໍາສັ່ງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະຖິຕິ ລະບົບສາຍຂວາງ
250/ນຍ13 ພຶດສະພາ 2010ຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ 2010-2020
142/ລບ05 ພຶດສະພາ 2017ຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແບບຢືນຍົງ 2016-2025 ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2030
682/ນຍ24 ທັນວາ 2021ດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ

ເຈົ້າອາດຈະພາດ