ຍຸດທະສາດ ແລະ ວິໃສທັດ

ເດືອນ/ປີ ເຜີຍແຜ່ ເນື້ອໃນລາຍການ
ເດືອນ ປີ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດແບບຍືນຍົງ 2016-2025 ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2030
ຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດແບບຍືນຍົງ 2016-2025 ແລະ ວິໄສທັດຮອດປີ 2030
ເນື້ອໃນຫຍໍ້

ຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດແບບຍືນຍົງ 2016-2025 ໄດ້ແນໃສ່ການເສີມສ້າງແລະປັບປຸງພື້ນຖານການພັດທະນາວຽກງານສະຖິຕິໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງທັງດ້ານປະລິມານແລະຄຸນນະພາບ,ຮັບປະກັນໃຫ້ລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດທຽບໃສ່ກັບມາດຖານສະຖິຕິສາກົນ ທັງສ້າງຄວາມເຊືອໝັ້ນຕໍ່ລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດໃຫ້ແກ່ພາກລັດ, ບັນດາຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ຜູ້ໃຫ້ທືນ, ພາກສ່ວນເອກະຊົນທັງພາຍໃນແລະຕ່າງປະເທດ.

ຍຸດທະສາດ ແລະ ວິໄສທັດ