ຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບສະຖິຕິ

– ອີງໃສກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິສະບັບປັບປຸງ ເລກທີ 24/ສພຊ, ລົງວັນທີ 11 ພຶດສະພາ 2017

ສະຖິຕິ ແມນ ຂໍ້ມູນ ແລະ ຕົວເລກທີ່ສ່ອງແສງເຖິງສະພາບຄວາມເປັນຈີງຂອງເຫດການທີ່ເກີດຂື້ນໃນສັງ, ສະພາບແວດລ້ອມ ຂອງການດຳເນີນງານ ແລະ ການດຳລົງຊິວິດໃນໄລຍະເວລາໃດໜື່ງຊຶ່ງໄດ້ມາຈາການສຳຫຼວດ ແລະ ການລາຍງານບໍລິຫານ ດ້ວຍຜ່ານຂະບວນການ ສຳພາດ, ເກັບກຳ, ສັງລວມ, ປຸງແຕ່ງ, ວິໄຈ ແລະ ຂະບວນການວິເຄາະຕາມວິທະຍາສາດດ້ານສະຖິຕິ.