ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ

ຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ,ນະຄອນ0ທ່ານມີຖານະທຽບເທົ່າຫົວໜ້າພະແນກຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ແລະ ທຽບເທົ່າຮອງຫົວໜ້າພະແນກຂອງແຂວງ, ນະຄອນ ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງ ຫລື ປົດຕຳແໜ່ງໂດຍລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ ຕາມການສະເໜີຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດບົນພື້ນຖານການເຫັນດີເປັນເອກະພາບຂອງ ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ ແລະ ແຂວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;

ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ,ນະຄອນປະກອບມີຮອງຫົວໜ້າສູນຈຳນວນໜື່ງມີຖານະທຽບເທົ່າຮອງຫົວໜ້າພະແນກຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດແລະເທົ່າກັບຫົວໜ້າ ຂະແໜງເຊິ່ງໄດ້ຮັບ ການແຕ່ງຕັ້ງຫລືປົດຕຳແໜ່ງຈາກລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງແຜນການແລະການລົງທືນຕາມການສະເໜີຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດບົນພື້ນຖານຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງກົມ ຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ;

ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ, ນະຄອນມີຫົວໜ້າຂະແໜງ, ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງຈຳນວນໜື່ງ, ເຊີ່ງໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງຫລື ປົດຕຳແໜ່ງ ຈາກລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທືນ ຕາມການສະເໜີຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ບົນພື້ນຖານຄວາມເປັນເອກະພາບຂອງກົມຈັດຕັ້ງແລະພະນັກງານ ກະຊວງແຜນການແລະການລົງທືນ,ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ຍັງມີວິຊາການຈຳນວນໜື່ງ ປະກອບເຂົ້າໃນແຕ່ລະຕຳແໜ່ງງານຕາມຄວາມເໝາະສົມ.