ສີ່ງພີມ

ປີ ເຜີຍແຜ່ ເນື້ອໃນລາຍການ
 ປີ 2018 ປື້ມສະຖິຕິປະຈຳປີ 2018 ຂອງແຂວງອັດຕະປື
ເນື້ອໃນຫຍໍ້ ປື້ມຂໍ້ມູນສະຖິຕິປະຈຳສົກປີ 2017ໄດ້ເກັບກຳມາຈາກບັນດາພະແນກການອ້ອມຂ້າງແຂວງ ແລະ5 ເມືອງ, ຂະແໜງການອ້ອມຂ້າງແຂວງ, ສູນສະຖິຕິປະຈໍາເມືອງ, ຫ້ອງການແຜນການເມືອງ ແລະ ບັນດາຫ້ອງການອ້ອມຂ້າງເມືອງໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມໃນການຈັດຫາຂໍ້ມູນຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ການຈັດພີມ ຄັ້ງນີ້ອາດຈະບໍ່ລະອຽດ, ຄົບຖ້ວນຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນແຕ່ຂໍ້ມູນທີ່ບັນຈຸໃນປື້ມສະຖິຕິປີ 2018ນີ້ແຕ່ຈະເປັນບ່ອນອິ່ງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ທ່ານໄດ້ນຳໃຊ້ເຂົ້້າໃນວຽກ
ງານຂອງທ່ານ. ດາວໂລດເອກະສານ: ປື້ມສະຖິຕິປະຈຳປີສະບັບເຕັມ (0 kb)
ຕາຕະລາງຂໍ້ມູນ(0 kb)
ຕາຕະລາງ Excel (0 kb) 

ປີ ເຜີຍແຜ່ ເນື້ອໃນລາຍການ
 ປີ 2017 ປື້ມສະຖິຕິປະຈຳປີ 2017 ຂອງແຂວງອັດຕະປື
ເນື້ອໃນຫຍໍ້ ປື້ມຂໍ້ມູນສະຖິຕິປະຈຳສົກປີ 2015ໄດ້ເກັບກຳມາຈາກບັນດາພະແນກການອ້ອມຂ້າງແຂວງ ແລະ5 ເມືອງ, ຂະແໜງການອ້ອມຂ້າງແຂວງ, ສູນສະຖິຕິປະຈໍາເມືອງ, ຫ້ອງການແຜນການເມືອງ ແລະ ບັນດາຫ້ອງການອ້ອມຂ້າງເມືອງໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມໃນການຈັດຫາຂໍ້ມູນຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ການຈັດພີມ ຄັ້ງນີ້ອາດຈະບໍ່ລະອຽດ, ຄົບຖ້ວນຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນແຕ່ຂໍ້ມູນທີ່ບັນຈຸໃນປື້ມສະຖິຕິປີ 2017ນີ້ແຕ່ຈະເປັນບ່ອນອິ່ງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ທ່ານໄດ້ນຳໃຊ້ເຂົ້້າໃນວຽກ
ງານຂອງທ່ານ. ດາວໂລດເອກະສານ: ປື້ມສະຖິຕິປະຈຳປີສະບັບເຕັມ (0 kb)
ຕາຕະລາງຂໍ້ມູນ(0 kb)
ຕາຕະລາງ Excel (0 kb)

ປີ ເຜີຍແຜ່ ເນື້ອໃນລາຍການ
ປີ 2016 ປື້ມສະຖິຕິປະຈຳປີ 2016 ຂອງແຂວງອັດຕະປື
ເນື້ອໃນຫຍໍ້ ປື້ມຂໍ້ມູນສະຖິຕິປະຈຳສົກປີ 2016ໄດ້ເກັບກຳມາຈາກບັນດາພະແນກການອ້ອມຂ້າງແຂວງ ແລະ5 ເມືອງ, ຂະແໜງການອ້ອມຂ້າງແຂວງ, ສູນສະຖິຕິປະຈໍາເມືອງ, ຫ້ອງການແຜນການເມືອງ ແລະ ບັນດາຫ້ອງການອ້ອມຂ້າງເມືອງໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມໃນການຈັດຫາຂໍ້ມູນຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ການຈັດພີມ ຄັ້ງນີ້ອາດຈະບໍ່ລະອຽດ, ຄົບຖ້ວນຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນແຕ່ຂໍ້ມູນທີ່ບັນຈຸໃນປື້ມສະຖິຕິປີ 2018ນີ້ແຕ່ຈະເປັນບ່ອນອິ່ງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ທ່ານໄດ້ນຳໃຊ້ເຂົ້້າໃນວຽກ
ງານຂອງທ່ານ. ດາວໂລດເອກະສານ: ປື້ມສະຖິຕິປະຈຳປີສະບັບເຕັມ (0 kb)
ຕາຕະລາງຂໍ້ມູນ(0 kb)
ຕາຕະລາງ Excel (0 kb)

ປີ ເຜີຍແຜ່ ເນື້ອໃນລາຍການ
ປີ 2015 ປື້ມສະຖິຕິປະຈຳປີ 2015 ຂອງແຂວງອັດຕະປື
ເນື້ອໃນຫຍໍ້ ປື້ມຂໍ້ມູນສະຖິຕິປະຈຳສົກປີ 2015ໄດ້ເກັບກຳມາຈາກບັນດາພະແນກການອ້ອມຂ້າງແຂວງ ແລະ5 ເມືອງ, ຂະແໜງການອ້ອມຂ້າງແຂວງ, ສູນສະຖິຕິປະຈໍາເມືອງ, ຫ້ອງການແຜນການເມືອງ ແລະ ບັນດາຫ້ອງການອ້ອມຂ້າງເມືອງໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມໃນການຈັດຫາຂໍ້ມູນຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ການຈັດພີມ ຄັ້ງນີ້ອາດຈະບໍ່ລະອຽດ, ຄົບຖ້ວນຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນແຕ່ຂໍ້ມູນທີ່ບັນຈຸໃນປື້ມສະຖິຕິປີ 2018ນີ້ແຕ່ຈະເປັນບ່ອນອິ່ງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ທ່ານໄດ້ນຳໃຊ້ເຂົ້້າໃນວຽກ
ງານຂອງທ່ານ. ດາວໂລດເອກະສານ: ປື້ມສະຖິຕິປະຈຳປີສະບັບເຕັມ (0 kb)
ຕາຕະລາງຂໍ້ມູນ(0 kb)
ຕາຕະລາງ Excel (0 kb)

ປີ ເຜີຍແຜ່ ເນື້ອໃນລາຍການ
ປີ 2013 ປື້ມສະຖິຕິປະຈຳປີ 2013 ຂອງແຂວງອັດຕະປື
ເນື້ອໃນຫຍໍ້ ປື້ມຂໍ້ມູນສະຖິຕິປະຈຳສົກປີ 2013ໄດ້ເກັບກຳມາຈາກບັນດາພະແນກການອ້ອມຂ້າງແຂວງ ແລະ5 ເມືອງ, ຂະແໜງການອ້ອມຂ້າງແຂວງ, ສູນສະຖິຕິປະຈໍາເມືອງ, ຫ້ອງການແຜນການເມືອງ ແລະ ບັນດາຫ້ອງການອ້ອມຂ້າງເມືອງໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມໃນການຈັດຫາຂໍ້ມູນຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ການຈັດພີມ ຄັ້ງນີ້ອາດຈະບໍ່ລະອຽດ, ຄົບຖ້ວນຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນແຕ່ຂໍ້ມູນທີ່ບັນຈຸໃນປື້ມສະຖິຕິປີ 2018ນີ້ແຕ່ຈະເປັນບ່ອນອິ່ງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ທ່ານໄດ້ນຳໃຊ້ເຂົ້້າໃນວຽກ
ງານຂອງທ່ານ. ດາວໂລດເອກະສານ: ປື້ມສະຖິຕິປະຈຳປີສະບັບເຕັມ (0 kb)
ຕາຕະລາງຂໍ້ມູນ(0 kb)
ຕາຕະລາງ Excel (0 kb)

ປີ ເຜີຍແຜ່ ເນື້ອໃນລາຍການ
ປີ 2012 ປື້ມສະຖິຕິປະຈຳປີ 2012 ຂອງແຂວງອັດຕະປື
ເນື້ອໃນຫຍໍ້ ປື້ມຂໍ້ມູນສະຖິຕິປະຈຳສົກປີ 2012ໄດ້ເກັບກຳມາຈາກບັນດາພະແນກການອ້ອມຂ້າງແຂວງ ແລະ5 ເມືອງ, ຂະແໜງການອ້ອມຂ້າງແຂວງ, ສູນສະຖິຕິປະຈໍາເມືອງ, ຫ້ອງການແຜນການເມືອງ ແລະ ບັນດາຫ້ອງການອ້ອມຂ້າງເມືອງໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມໃນການຈັດຫາຂໍ້ມູນຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ການຈັດພີມ ຄັ້ງນີ້ອາດຈະບໍ່ລະອຽດ, ຄົບຖ້ວນຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນແຕ່ຂໍ້ມູນທີ່ບັນຈຸໃນປື້ມສະຖິຕິປີ 2018ນີ້ແຕ່ຈະເປັນບ່ອນອິ່ງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ທ່ານໄດ້ນຳໃຊ້ເຂົ້້າໃນວຽກ
ງານຂອງທ່ານ. ດາວໂລດເອກະສານ: ປື້ມສະຖິຕິປະຈຳປີສະບັບເຕັມ (0 kb)
ຕາຕະລາງຂໍ້ມູນ(0 kb)
ຕາຕະລາງ Excel (0 kb)

ປີ ເຜີຍແຜ່ ເນື້ອໃນລາຍການ
ປີ 2011 ປື້ມສະຖິຕິປະຈຳປີ 2011 ຂອງແຂວງອັດຕະປື
ເນື້ອໃນຫຍໍ້ ປື້ມຂໍ້ມູນສະຖິຕິປະຈຳສົກປີ 2011ໄດ້ເກັບກຳມາຈາກບັນດາພະແນກການອ້ອມຂ້າງແຂວງ ແລະ5 ເມືອງ, ຂະແໜງການອ້ອມຂ້າງແຂວງ, ສູນສະຖິຕິປະຈໍາເມືອງ, ຫ້ອງການແຜນການເມືອງ ແລະ ບັນດາຫ້ອງການອ້ອມຂ້າງເມືອງໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມໃນການຈັດຫາຂໍ້ມູນຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ການຈັດພີມ ຄັ້ງນີ້ອາດຈະບໍ່ລະອຽດ, ຄົບຖ້ວນຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນແຕ່ຂໍ້ມູນທີ່ບັນຈຸໃນປື້ມສະຖິຕິປີ 2018ນີ້ແຕ່ຈະເປັນບ່ອນອິ່ງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ທ່ານໄດ້ນຳໃຊ້ເຂົ້້າໃນວຽກ
ງານຂອງທ່ານ. ດາວໂລດເອກະສານ: ປື້ມສະຖິຕິປະຈຳປີສະບັບເຕັມ (0 kb)
ຕາຕະລາງຂໍ້ມູນ(0 kb)
ຕາຕະລາງ Excel (0 kb)

ປີ ເຜີຍແຜ່ ເນື້ອໃນລາຍການ
ປີ 2006-2010 ປື້ມສະຖິຕິປະຈຳປີ 2006-2010 ຂອງແຂວງອັດຕະປື
ເນື້ອໃນຫຍໍ້ ປື້ມຂໍ້ມູນສະຖິຕິປະຈຳສົກປີ 2006-2010ໄດ້ເກັບກຳມາຈາກບັນດາພະແນກການອ້ອມຂ້າງແຂວງ ແລະ5 ເມືອງ, ຂະແໜງການອ້ອມຂ້າງແຂວງ, ສູນສະຖິຕິປະຈໍາເມືອງ, ຫ້ອງການແຜນການເມືອງ ແລະ ບັນດາຫ້ອງການອ້ອມຂ້າງເມືອງໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມໃນການຈັດຫາຂໍ້ມູນຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ການຈັດພີມ ຄັ້ງນີ້ອາດຈະບໍ່ລະອຽດ, ຄົບຖ້ວນຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນແຕ່ຂໍ້ມູນທີ່ບັນຈຸໃນປື້ມສະຖິຕິປີ 2018ນີ້ແຕ່ຈະເປັນບ່ອນອິ່ງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ທ່ານໄດ້ນຳໃຊ້ເຂົ້້າໃນວຽກ
ງານຂອງທ່ານ. ດາວໂລດເອກະສານ: ປື້ມສະຖິຕິປະຈຳປີສະບັບເຕັມ (0 kb)
ຕາຕະລາງຂໍ້ມູນ(0 kb)
ຕາຕະລາງ Excel (0 kb)