ບົດລາຍງານ

ດັດ​ຊະ​ນີ​ລາ​ຄາ​ການ​ຊົມ​ໃຊ້ ແລະ ອັດຕາເງິນເຟີ້ 2019

ລຳດັບ ເນື້ອໃນລາຍການດ້ວຍຫຍໍ້ ປະເພດຂໍ້ມູນ
1 ບົດລາຍງານດັດສະນີລາຄາ ແລະ ອັດຕາເງີນເຟີ້ ເດືອນ ມັງກອນ    
2 ບົດລາຍງານດັດສະນີລາຄາ ແລະ ອັດຕາເງີນເຟີ້ ເດືອນ ກຸມພາ    
3 ບົດລາຍງານດັດສະນີລາຄາ ແລະ ອັດຕາເງີນເຟີ້ ເດືອນ ມີນາ    
4 ບົດລາຍງານດັດສະນີລາຄາ ແລະ ອັດຕາເງີນເຟີ້ ເດືອນ ເມສາ    
5 ບົດລາຍງານດັດສະນີລາຄາ ແລະ ອັດຕາເງີນເຟີ້ ເດືອນ ພຶດສະພາ    
6 ບົດລາຍງານດັດສະນີລາຄາ ແລະ ອັດຕາເງີນເຟີ້ ເດືອນ ມີຖຸນາ    

ດັດ​ຊະ​ນີ​ລາ​ຄາ​ການ​ຊົມ​ໃຊ້ ແລະ ອັດຕາເງິນເຟີ້ 2018

ລຳດັບ ເນື້ອໃນລາຍການດ້ວຍຫຍໍ້ ປະເພດຂໍ້ມູນ
1 ບົດລາຍງານດັດສະນີລາຄາ ແລະ ອັດຕາເງີນເຟີ້ ເດືອນ ມັງກອນ    
2 ບົດລາຍງານດັດສະນີລາຄາ ແລະ ອັດຕາເງີນເຟີ້ ເດືອນ ກູມພາ    
3 ບົດລາຍງານດັດສະນີລາຄາ ແລະ ອັດຕາເງີນເຟີ້ ເດືອນ ມີນາ    
4 ບົດລາຍງານດັດສະນີລາຄາ ແລະ ອັດຕາເງີນເຟີ້ ເດືອນ ເມສາ    
5 ບົດລາຍງານດັດສະນີລາຄາ ແລະ ອັດຕາເງີນເຟີ້ ເດືອນ ພຶດສະພາ    
6 ບົດລາຍງານດັດສະນີລາຄາ ແລະ ອັດຕາເງີນເຟີ້ ເດືອນ ມິຖູນາ    
7 ບົດລາຍງານດັດສະນີລາຄາ ແລະ ອັດຕາເງີນເຟີ້ ເດືອນ ກໍລະກົດ    
8 ບົດລາຍງານດັດສະນີລາຄາ ແລະ ອັດຕາເງີນເຟີ້ ເດືອນ ສິງຫາ    
9 ບົດລາຍງານດັດສະນີລາຄາ ແລະ ອັດຕາເງີນເຟີ້ ເດືອນ ກັນຍາ    
10 ບົດລາຍງານດັດສະນີລາຄາ ແລະ ອັດຕາເງີນເຟີ້ ເດືອນ ຕຸລາ    
11 ບົດລາຍງານດັດສະນີລາຄາ ແລະ ອັດຕາເງີນເຟີ້ ເດືອນ ພະຈີກ    
12 ບົດລາຍງານດັດສະນີລາຄາ ແລະ ອັດຕາເງີນເຟີ້ ເດືອນ ທັນວາ