ສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໃສ

ເດືອນ/ປີ ເຜີຍແຜ່ເນື້ອໃນລາຍການ
ເດືອນ 06 ປີ 2017ຜົນສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສຄັ້ງທີ 4 ປີ 2015 ສະເພາະແຂວງອັດຕະປື
ເນື້ອໃນຫຍໍ້ ບົດລາຍງານນີ້ໄດ້ສະເໜີຜົນໄດ້ຮັບຈາກການສຳຫຼວດພົນລະເມືອງ ແລະ ທີ່ຢູ່ອາໄສທົ່ວປະເທດ ປີ 2015 ຂອງແຂວງ ອັດຕະປື ປະກອບມີເນື້ອໃນ ແລະ ຂໍ້ມູນອັນລະອຽດທີ່ແບ່ງຕາມຄຸນລັກສະນະດ້ານປະຊາກອນ, ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງພົນລະເມືອງ ແລະ ຄົວເຮືອນ. ຫວັງວ່າຂໍ້ມູນຂ່າວສານທັງໝົດທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການສຳຫຼວດຄັ້ງນີ້ຈະຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງເຂົ້າໃນການວາງແຜນການ, ການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດຄັ້ງທີ VIII (2016-2020) ກໍ່ຄືແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງ ແຂວງຄັ້ງທີ VII (2016-2020) ແລະ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDG), ນອກຈາກຂໍ້ມູນທີ່ສະເໜີໃນປື້ມບົດລາຍງານນີ້ແລ້ວ ຖ້າຫາກອົງການຈັດຕັ້ງໄດ, ບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ ຫາກຕ້ອງການຂໍ້ມູນລະອຽດຍັງສາມາດພົວພັນເອົານຳສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງອັດຕະປືຕື່ມອີກ ຫຼື ຜ່ານຊ່ອງທາງຕ່າງໆທີ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ໜ້າປົກປື້ມ.