ສຳຫຼວດກະສິກຳ

I. ຈຸດປະສົງຄາດໝາຍຂອງການສໍາຫຼວດ

1. ຄວາມເປັນມາຂອງການສໍາຫຼວດ

ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ (ສະບັບປັບປຸງ) ມາດຕາທີ 19, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໃນນາມເປັນໃຈກາງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສໍາຫຼວດໃຫ່ຍ ເຊິ່ງໃນນັ້ນ ການສໍາຫຼວດສະຖິຕິກະສິກໍາທົ່ວປະເທດ ກໍ່ແມ່ນການສໍາຫຼວດນື່ງທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຈໍາເປັນສໍາລັບ ສປປ ລາວ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການຕອບສະໜອງຂໍ້ມູນຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ່ VIII ກໍ່ຄືການກະກຽມສ້າງແຜນ 5 ປີ ຄັ້ງທີ່ IX ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະແມ່ນໃນຂະແໜງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ພ້ອມກັນນັ້ນກໍ່ເພື່ອຕີລາຄາ ການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບຂອງ ປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2020. ຂະແໜງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນຂະແໜງພື້ນຖານຂອງ ໂຄງປະກອບເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ກໍ່ຄືເສດຖະກິດຂອງແຂວງ ທັງເປັນຂະແໜງການ ທີ່ຜະລິດວັດຖຸດິບສະໜອງແກ່ການອຸດສະຫະກໍາ-ປຸງແຕ່ງ ແລະ ການບໍລິການ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຂະແໜງກະສິກໍາຍັງແມ່ນຂະແໜງທີ່ມີອັດຕາສ່ວນການປະກອບຂອງແຮງງານຫຼາຍກວ່າ 50% ຂອງແຮງງານທັງໝົດ ແລະ ເປັນຂະແໜງທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນເຂດຊົນນະບົດ ແລະ ຄົວເຮືອນທຸກຍາກ. ສະນັ້ນ, ການຕິດຕາມປະເມີນການຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ໂຄງປະກອບຂອງຂະແໜງ ການດັ່ງກ່າວຈື່ງມີຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຈໍາເປັນທີ່ສຸດສໍາລັບລະດັບປະເທດ ກໍ່ຄືທ້ອງຖິ່ນ.

ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງອັນໜັກແໜ້ນ ໃຫ້ແກ່ການວາງທິດທາງນະໂຍບາຍ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງພັກ-ລັດ ເຊິ່ງມັນຈໍາເປັນ ຈະຕ້ອງມີຂໍ້ມູນສະຖິຕິທາງການ ທີ່ຄົບຖ້ວນ, ຊັດເຈນ ແລະ ທັນເວລາ. ເພາະສະນັ້ນ, ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນສະຖິຕິ ໂດຍຜ່ານການການຈັດຕັ້ງການສໍາຫຼວດໃຫ່ຍ ທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ ເຊັ່ນ: ການປະຕິບັດການສໍາຫຼວດສະຖິຕິກະສິກໍາທົ່ວປະເທດ ແມ່ນໄດ້ດໍາເນີນທຸກໆ 10 ປີ ການສໍາຫຼວດຄັ້ງປະຫວັດສາດ ແມ່ນໄດ້ເລີ່ມຂື້ນ ຄັ້ງທີ I ໃນປີ 1999 ແລະ ຄັ້ງທີ II ແມ່ນ ປີ 2011, ຜົນຂອງການສໍາຫຼວດສອງຄັ້ງຜ່ານມາໄດ້ສ່ອງແສງໃຫ້ເຫັນກ່ຽວກັບໂຄງສ້າງພື້ນຖານ ຂອງການປູກພືດ, ລ້ຽງສັດ, ການປະມົງ ແລະ ປ່າໄມ້ ຂໍ້ມູນສະຖິຕິທີ່ດີສໍາລັບການກໍານົດນະໂຍບາຍ ແລະ ວາງແຜນພັດທະນາໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ເພື່ອປະຕິບັດຕາມຍຸດທະສາດຂອງໂລກໃນການພັດທະນາສະຖິຕິກະສິກໍາ ແລະ ຊົນນະບົດ (Global Strategy: GS) ທີ່ໃນທົ່ວໂລກກໍາລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ເຊິ່ງໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ແຕ່ລະປະເທດສ້າງແຜນຍຸດທະສາດພັດທະນາສະຖິຕິກະສິກໍາ (Strategy Plan for Agricultural and Rural Statistics:SPAR), ສປປ ລາວ ໂດຍແມ່ນກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ກໍ່ໄດ້ສ້າງແຜນດັ່ງກ່າວ ສໍາລັບ ປີ 2016-2025 ໂດຍສອດຄ່ອງກັບ ຍຸດທະສາດການພັດທະນາສະຖິຕິແບບຍຶນຍົງ 2016-2025 ແລະ ວິໄສທັດ 2030 ເຊິ່ງໄດ້ລະບຸແຈ້ງກໍານົດການສໍາຫຼວດສະຖິຕິກະສິກໍາທົ່ວປະເທດໃນທຸກໆ 10 ປີ. ນອກຈາກນັ້ນ, ບັນດາປະເທດໃນອາຊີກໍ່ດໍາເນີນ ການສໍາຫຼວດດັ່ງກ່າວສໍາເລັດແລ້ວມີ ສສ ຫວຽດນາມ (2016), ສ ປ ຈີນ (2017), ອີນເດຍ (2015/2016), ຕີມໍເລດສເຕ (2017), ປາກິດສະຖານ (2017) ສ່ວນປະເທດທີ່ກໍາລັງສ້າງແຜນເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມີ: ບັງກລາເດດສ (2018) ແລະ ໄທ (2023). ການສໍາຫຼວດດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນໄດ້ອີງໃສ່ຄູ່ມືແຜນງານໂລກກ່ຽວກັບການສໍາຫຼວດກະສິກໍາທົ່ວປະເທດ 2020.

ດ້ວຍເຫດຜົນຂ້າງເທິງ, ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ຈຶ່ງໄດ້ກະກຽມແຜນການສໍາຫຼວດສະຖິຕິກະສິກໍາທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ III ທີ່ຈະປະຕິບັດໃນປີ 2019 ເຊິ່ງຈະໃຊ້ເວລາໃນການດໍາເນີນງານປະມານ 3 ປີ ເລີ່ມແຕ່ປີ 2018 ເຖິງປີ 2020 ເຊິ່ງເປັນໄລຍະເວລາດຽວກັນກັບການປະເມີນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ່ VIII ແລະ ການກະກຽມສ້າງແຜນ 5 ປີ ຄັ້ງທີ່ IX. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການສໍາຫຼວດຄັ້ງນີ້ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດໄດ້ປະສານສົມທົບກັບກະຊວງ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງພາຍໃນ, ກະຊວງປ້ອງກັນຊາດ, ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນ ແລະ ທໍາມະຊາດ ແລະ ກະຊວງຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ວັດທະນະທໍາ.

2. ຈຸດປະສົງຂອງການສໍາຫຼວດ

– ການສໍາຫຼວດກະສິກໍາທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ່ III ແມ່ນເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນໂຄງສ້າງພື້ນຖານທາງດ້ານກະສິກໍາເປັນຕົ້ນຈຳນວນຄົວເຮືອນກະສິກໍາ, ການປະກອບການໃນແຕ່ລະຂະແໜງກະສິກໍາ, ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ການຄອບຄອງທີ່ດິນ, ເນື້ອທີ່ປູກພືດຕ່າງໆ, ຈຳນວນສັດລ້ຽງ, ການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງກົນຈັກ ແລະ ອຸປະກອນເຄື່ອງມືກະສິກຳ, ການ ນໍາໃຊ້ຝຸ່ນປຸ໋ຍ ແລະ ກຳລັງແຮງງານທີ່ໃຊ້ໃນການກະສິກຳ;
– ເພື່ອຕິດຕາມການປ່ຽນແປງຂອງໂຄງສ້າງພື້ນຖານທາງດ້ານກະສິກຳໃນຮອບ 10 ປີ ຜ່ານມາ. ເພື່ອເກັບກຳຂໍ້ມູນໂຄງລ່າງພື້ນຖານທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂັ້ນບ້ານ ແລະ ເພື່ອເປັນພື້ນຖານໃນການເກັບກໍາຂໍ້ມູນລາຍງານບໍລິຫານສະຖິຕິກະສິກໍາ;
– ເພື່ອສ້າງເປັນຖານຂໍ້ມູນເພື່ອສືບຕໍ່ເຮັດການສໍາຫຼວດຕົວແທນ ແລະ ການສໍາຫຼວດວິໄຈສະເພາະດ້ານ;
– ເພື່ອຜະລິດຕົວຊີ້ບອກສະຖິຕິກະສິກໍາຮັບໃຊ້ໃຫ້ການວາງແຜນພັດທະນາທາງດ້ານກະສິກຳ ໃນລະດັບທ້ອງຖິ່ນ ,ລະດັບປະເທດ ແລະ ເພື່ອຮັບໃຊ້ການປະເມີນການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.

3. ເປົ້າໝາຍຂອງການສໍາຫຼວດ

– ເປົ້າໝາຍລວມຂອງການສໍາຫຼວດແມ່ນທຸກບ້ານ ແລະ ທຸກຄົວເຮືອນໃນ ສປປ ລາວ ເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນກິດຈະກໍາກະສິກໍາ, ການຜະລິດທັງໝົດ ແລະ ການນໍາໃຊ້ທີ່ດິນ ໃນສປປ ລາວ;
– ເປົ້າໝາຍສະເພາະແມ່ນກໍານົດຄົວເຮືອນກະສິກໍາປະມານ 60 ພັນຄົວເຮືອນ ເພື່ອເປັນຕົວແທນລະດັບຊາດ ລົງເລິກເກັບກໍາການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກໍາທາງດ້ານກະສິກໍາລະອຽດ;
– ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ປະກອບການກະສິກໍາໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເພື່ອຕິດຕາມກິດຈະກໍາກະສິກໍາທີ່ປະກອບ ສ່ວນເຂົ້າໃນເສດຖະກິດ ແລະ ການນໍາໃຊ້ວັດຖຸດິບ ແລະ ເຄື່ອງຈັກເຂົ້າໃນການຜະລິດ;
– ການຜະລິດກະສິກໍາຂອງພາກສ່ວນອື່ນໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຜະລິດຂອງພາກສ່ວນປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ທີ່ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນເສດຖະກິດ ແລະ ການຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ.

II. ໂຄງປະກອບການຈັດຕັ້ງ ຂອງການສຳຫຼວດ.

ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ການຈັດຕັ້ງການສໍາຫຼວດແມ່ນຈະແບ່ງເປັນແຕ່ລະຂັ້ນດັ່ງນີ້:
3.1. ຂັ້ນສູນກາງ
1) ຄະນະຊີ້ນໍາລະດັບຊາດ ແມ່ນຈະໄດ້ຮ່າງຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານນາຍົກ:
– ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຜູ້ຊີ້ນຳວຽກງານເສດຖະກິດ ເປັນຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳ
– ທ່ານ ປອ ສຸພັນ ແກ້ວມີໄຊ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຜນການ ແລະການລົງທຶນ ເປັນຮອງຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳ
– ທ່ານ ປອ ສະໄໝຈັນ ບຸບຜາ ຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ເປັນຄະນະ, ເປັນຜູ້ປະຈຳການ
– ທ່ານ ປອ ປວງປາລິສັກ ປຣະວົງວຽງຄຳ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້ ເປັນຄະນະ
– ທ່ານ ນາງ ທິບພາກອນ ຈັນທະວົງສາ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ເປັນຄະນະ
2) ຫ້ອງການສໍາຫຼວດ ແມ່ນຈະຕັ້ງທີ່ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ
– ຮອງຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ຜູ້ຊີ້ນໍາວຽກງານຂະແໜງການ ເປັນຫົວໜ້າຫ້ອງການສໍາຫຼວດ
– ຮອງຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ເປັນຄະນະ
– ບັນດາຫົວໜ້າກົມໃນສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ເປັນຄະນະ
– ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນຄະນະ
– ບັນດາກົມກ່ຽວຂ້ອງໃນກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນຄະນະ
– ກົມແຜນທີ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ເປັນຄະນະ
– ກົມກ່ຽວຂ້ອງ, ກະຊວງປ້ອງກັນຊາດປ້ອງການຄວາມສະຫງົບ ເປັນຄະນະ
– ກົມກ່ຽວຂ້ອງ, ກະຊວງການເງິນ ເປັນຄະນະ