ນິຕິກຳ

ລຳດັບເລກທີ/ສັນຍາລັວັນປະກາດນຳໃຊ້ເນື້ອໃນຫຍໍ້ຈຳນວນດາວໂລດ
1 24/ສພຊ 11/05/2017ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ (ສະບັບປັບປຸງ)
20729/ຜທ15/03/2012ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສູນສະຖິຕິ
3475/ລບ18/10/2012ດຳລັດ ແນະນຳປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະຖິຕິ
4561/ນຍ31/12/2018ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ
519/ນຍ31/12/201ຄຳສັງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານສະຖິຕິ ລະບົບສາຍຂວາງ